REGULAMIN CENTRUM MEDYCZNE SALUS SP. Z O.O. SP. JAWNA

I. Regulamin organizacyjny zwany dalej „Regulaminem” określa organizację i porządek sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych w Centrum Medycznym SALUS Sp. z o.o. Sp. jawna

II. Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych:
– Przemęt, ul. Jagiellońska 22a,
– Siedlec, ul. Wolsztyńska 74,
– Wielichowo, ul. Rakoniewicka 12.


III. Cele i podstawowe zadania
Podstawowym celem Medycznego SALUS sp. z o.o. sp. j jest udzielanie przez lekarzy, personel pielęgniarski oraz położną świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, diagnostyki, służącym zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz prowadzenie profilaktyki zdrowotnej przez osoby do tego uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania praw pacjenta oraz stosowaniu właściwych metod diagnostycznych i leczniczych zgodnie umową z NFZ oraz obowiązującymi standardami.
1. Do podstawowych zadań należy:
a) prognozowanie i organizowanie działalności profilaktyczno –leczniczej,
b) udzielanie indywidualnych porad i konsultacji,
f) udzielanie świadczeń specjalistycznych osobom i podmiotom zainteresowanym na stałe lub okresowo,
g) przeprowadzanie badań profilaktycznych,
h) przeprowadzanie badań diagnostycznych
i) wykonywanie świadczeń pielęgnacyjno- opiekuńczych

2. Organizacja udzielania świadczeń zdrowotnych:

a) Świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez pracowników medycznych, którzy posiadają kwalifikacje do wykonywania świadczeń, potwierdzone dyplomami, certyfikatami i spełniających wymagania zdrowotne. b) Przychodnia Lekarza Rodzinnego udziela świadczenia zdrowotne w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia 
c) Proces udzielania świadczeń zdrowotnych rozpoczyna się od Rejestracji 
d) Rejestracja pacjentów odbywa się od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Przychodni (od godziny 7:30 do 18:00) na następujących zasadach:
– telefonicznie (połączenia telefoniczne są rejestrowane) – osobiście tj. bezpośrednio przez pacjenta w przychodni, – pośrednio przez członków rodziny lub osoby trzecie.
e) Informacje dotyczące godzin pracy komórek organizacyjnych, harmonogramy pracy lekarzy, pracowników oraz dane świadczeniodawcy udzielającego świadczenia w godzinach pracy przychodni umieszczone są w miejscach ogólnie dostępnych w palcówce oraz na stronie internetowej www.cm-salus.pl.
f) Świadczenia udzielane przez lekarzy specjalistów- prywatnie, nie są objęte rejonizacją i pacjent może uzyskać je poza świadczeniami udzielanymi w Przychodni.
g) Leczenie w poradni specjalistycznej- prywatnej, odbywa się bez konieczności posiadania skierowania od innego lekarza.
h) Pacjenci mają prawo do gwarantowanych świadczeń lekarza POZ, pediatry, pielęgniarki środowiskowej, położnej środowiskowej. Wykaz świadczeń gwarantowanych zawarty jest w aktualnie obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia. 
i) Rejestracja pacjentów do lekarzy odbywa się w dniach i godzinach pracy Przychodni. j) Świadczenia zdrowotne realizowane są w dniu zgłoszenia lub w terminie odroczonym, po uzgodnieniu z pacjentem. k) Pacjenci, którzy nie mogą uzyskać porady w dniu zgłoszenia, są zapisywani na listę oczekujących z wyznaczonym terminem wizyty. Jeżeli lekarz nie może przyjąć pacjenta w umówionym czasie, personel Przychodni zobowiązany jest do poinformowania o tym pacjenta.
l) Pacjenci przyjmowani są przez lekarza na zasadzie kolejności zgłoszenia się do Przychodni.
m) Poza kolejnością przyjmowani są:
– Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi i Zasłużeni Dawcy Szpiku
– Inwalidzi wojenni oraz kombatanci
– Uprawnieni żołnierze i pracownicy oraz weterani poszkodowani- w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa
– Kobiety w ciąży
– Świadczeniobiorcy do 18 r.ż. u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu
– Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych
– Osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
– Osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

n) W uzasadnionych przypadkach świadczenia lekarskie, pielęgniarskie i rehabilitacyjne udzielane są w domu pacjenta w dni powszednie zgodnie z harmonogramem pracy osób udzielających świadczenia. Pacjentom przysługują wizyty domowe w przypadku choroby znacząco ograniczającej funkcjonowanie, nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia i niemożności uzyskania porady w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych (zarządzenie Prezesa NFZ nr 72/2009/DSOZ z 3 listopada 2009r. w sprawie warunków zawierania umów q rodzaju podstawowa opieka zdrowotna).
m) wizyty domowe nie obejmują sytuacji, w których następuje stan bezpośredniego zagrożenia życia, zwłaszcza w przypadku upadków z wysokości, utraty przytomności, złamań, wypadków komunikacyjnych, nagłych zaburzeń świadomości, urazów wypadkowych powstałych w sytuacjach nagłych, nagłej duszności, porażenia prądem elektrycznym, porodu oraz dolegliwości związanych z ciążą. Wtedy pomoc powinna zostać udzielona przez system ratownictwa medycznego.
n) Wizyty domowe zgłaszane do godziny 11:00 mogą zostać zrealizowane w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia. W przypadku pacjentów z chorobami przewlekłymi porady odbywają się w terminie ustalonym z pacjentem.
o) Godzinę realizacji wizyty domowej uzgadnia z pacjentem osobiście lub telefonicznie lekarz przyjmujący w Przychodni.
p) Lekarz ma obowiązek oceny stanu zdrowia chorego i podjęcia takich działań, jakie uważa za zgodne z prawem, wiedzą medyczną oraz kodeksem etyki lekarskiej, a w szczególności:
– udzielić natychmiastowej pomocy osobie, u której doszło do nagłego pogorszenia stanu zdrowia, zagrażającego jej życiu, niezależnie od jej uprawnień,
– ma obowiązek odmówić zastosowania tych metod leczenia, które uważa za przeciwwskazane, szkodliwe lub zbędne. Swoją decyzję powinien uzasadnić pacjentowi i zapisać w prowadzonej dokumentacji medycznej,
– kierować pacjenta na konsultacje do innego lekarza lub innego świadczeniodawcy w przypadkach wymagających kontynuacji i/lub zachowania ciągłości leczenia,
– żądać od pacjenta okazania dokumentacji medycznej, uprawniającej do ubiegania się o refundację leków lub/i innych środków medycznych.
r) Lekarze zatrudnieni w Przychodni nie realizują zleceń lekarzy z gabinetów prywatnych lub w przypadkach, kiedy zalecenia innych lekarzy przekazywane są niezgodnie z obowiązującymi zasadami.
s) Wyniki wykonanych badań diagnostycznych wydawane są w rejestracji przez pracownika Przychodni.
t) Wydanie dokumentacji medycznej odbywa się po uprzednim złożeniu wniosku przez pacjenta w rejestracji Przychodni. Czas oczekiwania na dokumentację medyczną nie może być dłuższy niż 7 dni roboczych.
u) Zaświadczenia lekarskie wystawiane przez lekarza realizowane są w ciągu 7 dni roboczych.

Zaświadczenia nieodpłatne- w ramach umowy z NFZ:
– Orzeczenia i zaświadczenia związane z dalszym leczeniem lub rehabilitacją,
– Dla celów pomocy społecznej,
– Dla celów uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego,
– Dla celów orzecznictwa o niepełnosprawności,
– Orzekające niezdolność do pracy, pozwalające na kontynuowanie nauki np. zaświadczenia do szkoły o usprawiedliwieniu nieobecności dziecka w szkole z powodu choroby,
– Dla celów ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie,
– Dla celów uzyskania dodatku lub jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

Zaświadczenia odpłatne. Koszt wystawienia zaświadczenia lekarskiego wynosi 60zł.
– Zaświadczenie, że dziecko znajduję się pod stałą opieką lekarską w związku ze sprawą o alimenty,
– Zaświadczenia dla firm ubezpieczeniowych,
– Zaświadczenia dla Urzędu Pracy potwierdzające, że pacjent ze względu na stan zdrowia mógł w danym dniu stawić się w Urzędzie Pracy, aby potwierdzić swoją gotowość do podjęcia pracy,
– Dla potrzeb orzeczeń sądowych,
– Obdukcje w celach sądowo- lekarskich,
– Zaświadczenia lekarskie wydawane w celu podjęcia pracy za granicą,
– Zaświadczenia wydawane na życzenie pacjenta w innych celach poza leczniczych.

w) Recepty, zlecenia na zaopatrzenia w wyroby medyczne, skierowania -lekarz zastrzega sobie termin wystawienia w/w dokumentów do 3 dni roboczych.

3. Pracownicy medyczni zobowiązani są do przestrzegania prawa pacjenta do: informacji, prywatności, intymności i poszanowania godności osobistej oraz zachowania tajemnicy lekarskiej.

4. Na każdym etapie udzielania świadczenia zdrowotnego pacjent ma prawo do złożenia skargi/wniosku na zachowanie lub czynności pracowników Przychodni. Skarga może być złożona pisemnie do Zarządu Przychodni.

IV. Przechowywanie i udostępnianie dokumentacji medycznej
1. Przechowywanie dokumentacji medycznej przez okres 20 lat liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, za wyjątkiem:
a) dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon). Po upływie tego czasu dokumentacja medyczna powinna zostać niszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła;
b) zdjęć rentgenowskich lub zapisów cyfrowych RVG przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie);
c) skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres pięciu lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia);
d) dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia drugiego roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.
2. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
a) do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych,
b) przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku,
c) przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych,

3. Obowiązuje 7 dniowy termin wydania indywidualnej dokumentacji medyczne liczony od dnia złożenia pisemnego wniosku o udostępnienie indywidualnej dokumentacji medycznej.
4. Zakład opieki zdrowotnej może także udostępnić dokumentację medyczną:
a) właściwym do spraw zdrowia organom państwowym oraz organom samorządu lekarskiego w zakresie niezbędnym do wykonywania kontroli i nadzoru,
b) Ministrowi Zdrowia, sądom i prokuratorom oraz sądom i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem,
c) uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek,
d) organom rentowym, zakładom ubezpieczeniowym oraz zespołom do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem,
e) rejestrom usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów (zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej),
f) szkole wyższej lub jednostce badawczo-rozwojowej, do celów naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy (zgodnie z ustawą jak wyżej)
5. Świadczeniobiorca lub pisemnie upoważniona przez niego osoba ma możliwość otrzymania wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej. Udostępnienie dokumentacji medycznej podlega opłacie wg zasady (pierwsza kopia dokumentacji medycznej za dany okres czasu jest bezpłatna):
a) jedna stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 9,00 zł
b) jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – 0,30 zł
c) sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych – 1,80 zł
6. Zwolnienie z opłaty znajduje zastosowanie tylko przy pierwszym udostępnieniu dokumentacji medycznej w żądanym przez pacjenta lub jego przedstawiciela zakresie oraz wybranym sposobie udostępnienia. Każde kolejne udostępnienie dokumentacji medycznej – w tym samym zakresie i w ten sam sposób – jest już odpłatne na ogólnych zasadach. Za kolejne kopie uznaje się w szczególności dokumentację medyczną w zakresie, w jakim była uprzednio udostępniona.
7. Karta uodpornienia przesyłana jest do nowo wybranego świadczeniodawcy po otrzymaniu raportu zwrotnego o deklaracjach POZ z systemu informatycznego. Zwykle następuje do 2 miesięcy od daty podpisania nowej deklaracji wyboru lekarza POZ i nie jest to zależne od Centrum Medycznego SALUS.
8. Informujemy, iż na podstawie zapisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 182 poz. 1086) z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych, w szczególności § 9 – 11, nie jest możliwe przekazanie karty uodpornień rodzicom / opiekunom dziecka.